Klauzula informacyjna

Poniższa informacja jest wpisana w art. 13 ust. 1 i 2 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, które obowiązuje od 25 maja 2018 r.  Prosimy Cię o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest TANK EXPRES DAWID NOWOBILSKI numer NIP  734-288-66-31, numer REGON  492928413,   (dalej „My”)

Możesz się z nami skontaktować:

 • Listownie, na adres: 33-300 Nowy Sącz ul. Ciećkiewicza 14a,
 • Mailowo, na adres: biuro@tankexpres.pl.

 

Twoje dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO np.:
 • w ramach kupna – sprzedaży, w tym transakcji w sklepie internetowym,
 • obsługi reklamacji,
 • udzielenia gwarancji,
 • wykonania wycen produktów,
 • zapewnienia poprawnej jakości usług ,
 • obsługi próśb do nas kierowanych,
 • obsługi Twoich próśb zapytań, które do Nas są kierowane w związku z realizacją,
 1. realizacja obowiązku niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – (podstawa prawna: art. 6 ust 1 c) RODO np.:
 • przekazanie danych na żądanie sądu, policji,
 1. realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO np.
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych,
 • obsługa Twoich próśb zapytań, które do Nas są kierowane w związku z wykonaniem umowy,
 • windykacji należności: prowadzenia postępowań sądowych,
 • przechowywanie danych do celów archiwalnych (spełnienie przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
 • wykrywanie nadużyć i zapobieganie im,
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej,

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Wymagamy od Ciebie podania danych, niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, w związku z każdą transakcją. Jeżeli nie zostaną nam podane niezbędne dane osobowe, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji rozpocząć współpracy. Jeżeli będą wymagać od nas przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych np. ze względów podatkowych.

 

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe:

1) naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania;

2) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

 1. a) obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
 2. b) podwykonawcom wspierających nas w wykonywaniu łączącej nas z Tobą umowy, np. w obsłudze korespondencji,
 3. c) podmiotom świadczącym nam pomoc prawną, rachunkową ;

3) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

 1. a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 2. b) podmiotom nabywającym wierzytelności;
 3. c) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów dla Ciebie,;
 4. d) podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych;

4) organom państwowym  np. sądy, prokuratura, organy podatkowe

 

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać w związku z realizacją umowy przez okres ich realizacji transakcji oraz czas dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania tych transakcji lub do czasu uprawomocnienia wyroku. W związku z realizacją przepisów prawa, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone w przepisach np. podatkowych.

 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
 • prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
 • prawo usunięcia danych osobowych;
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo cofnięcia zgody bez podawania przyczyn;
 • prawo do sprzeciwu wobec:
 • przetwarzania przez nas Twoich danych na potrzeby marketingowe, w tym wobec tzw. profilowania
 • przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

 

Swoje prawa wymienione możesz realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem. Mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. Udzielimy Ci informacji, o których mowa wyżej, na piśmie.

 

Poinformujemy o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonaliśmy w wykonaniu Twojego żądania, każdego odbiorcę, któremu zostały one przez nas ujawnione. Nie będziemy musieli przekazać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np.  zlikwidowano Spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono wiele lat temu oraz pomimo podjętych prób nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą).

Na Twoje żądanie, poinformujemy Cię o odbiorcach, którym przekazaliśmy informacje o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, a także o odbiorcach, których nie udało się nam powiadomić.

 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.